UMÓW WIZYTĘ

Aga Gabinet Kosmetyczny

Regulamin Gabinetu

gabinet kosmetyczny, Książenie, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, GenFactor, Lycon, wosk, depilacja, pielęgnacja, masaż liftingujący

 

Regulamin gabinetu

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Klienci Salonu Kosmetycznego są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania postanowień regulaminu. 

2. Skorzystanie z oferty Salonu Kosmetycznego oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania. 

3. Klientem Salonu może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna.

4. Dopuszcza się korzystanie z usług Salonu przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody. 

§ 2. 

Umawianie na wizyty 

1. Podczas wizyty wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

2. Na wizytę w Salonie można zapisać się w następujący sposób:

3. Przez zapisy dostępne na platformie www.wpadaj.pl;

4. Telefonicznie pod numerem telefonu: 695 809 807

5. Na miejscu w Salonie.

6.Wszystkie zapisy w Salonie potwierdzane są w następujący sposób: 

a. pierwsze potwierdzenie: otrzymają Państwo poprzez wiadomość sms lub pocztą elektroniczną, zawierające informacje od Salonu, np. potwierdzenie dokonania rezerwacji i terminu wykonania usługi,

b. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo od nas wiadomość sms lub pocztą elektroniczną dzień przed zabiegiem, na którego/którą należy odpowiedzieć i potwierdzić albo odwołać swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia, wizytę traktujemy jako niepotwierdzoną. 

7.Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej w powyższy sposób, drogą e-mail, telefonicznie lub osobiście w rozmowie z pracownikiem Gabinetu.

8. W sytuacjach nagłych i niespodziewanych Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany pracownika wykonującego 

9. Klient umawiający się na pakiet zabiegów lub zabieg, który jest czasochłonny, może zostać poproszony o wpłatę zadatku w wysokości 30 % wartości wykonywanego zabiegu lub zabiegów w celu potwierdzenia wizyty. Wpłaty zadatku można dokonać gotówką, blikiem na telefon lub przelewem na nasze konto. Kwota zadatku musi zostać zaksięgowana na koncie Gabinetu maksymalnie do 3 dni od daty rezerwacji. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, datę i rodzaj zabiegu. 

10. Niedokonanie wpłaty zadatku skutkuje anulowaniem terminu i udostępnienie go osobom z listy rezerwowej. W przypadku rezerwacji terminów z dnia na dzień Klient zobowiązany jest przesłać mailem na adres aga.gabinetkosmetyczny@gmail.com potwierdzenia wpłaty zadatku. 

11.Klient, który uiścił zadatek, może zmienić datę wykonania usług, odwołać je w całości lub części na minimum 2 dni przed zarezerwowanym terminem. W innym wypadku zadatek przepada. 

12.Dane do przelewu: ____________________________________________________ __________________________________________________

§ 3. 

Płatności

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne.

2. Cennik usług jest dostępny w Gabinecie oraz na stronie internetowej aga-gabinetkosmetyczny.pl

3. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i Gabinet zastrzega sobie prawo do ich zmiany.

4. W Gabinecie możliwe są następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką lub Blik na telefon.

5. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na zabiegi świadczone w Gabinecie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Klientom, którzy uiścili pełną cenę zabiegu, nie przysługują żadne roszczenia z tytułu promocji. 

                        § 4.                

Punktualne rozpoczynanie zabiegów 

1. W Gabinecie obowiązuje plan pracy oparty o grafik, dlatego też należy przybyć 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu.

2. Spóźnienie klienta bez konsekwencji jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko do 15 minut. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, zabieg zostanie skrócony o czas spóźnienia bez obniżenia ceny za zabieg. O ewentualnym spóźnieniu należy poinformować Gabinet telefonicznie. 

3. W przypadku spóźnienia przekraczającego 30 minut, Gabinet ma prawo odmówić wykonania zabiegu w danym dniu i obciążyć klienta karą w wysokości 50% wartości zabiegu, który miał być wykonany. 

         § 5.        

Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin 

1. Rezygnację z wizyty należy zgłosić nie później niż 24 h przed planowaną wizytą

2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem wizyty z karnetu, wizyta ta jest automatycznie traktowana przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada.

3. W przypadku, gdy Klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę i nie powiadomi Gabinetu na 24 h wcześniej przed planowaną wizytą o tym fakcie, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zadatku w wysokości 50 % wartości rezerwowanej usługi, który przepada z chwilą ponownego niestawienia się w umówionym terminie. 

§ 6.

Dodatkowe wymogi na terenie obiektu 

1. Na terenie Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (również e-papierosów), zażywania środków odurzających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych (oraz przebywania w Salonie w stanie po spożyciu alkoholu), handlu i akwizycji, głośnego i niekulturalnego zachowania, korzystania z urządzeń/wyposażenia salonu bez zgody personelu, wnoszenia urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela Gabinetu lub menedżerki Gabinetu. 

2. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia w Gabinecie.

3. Za uszkodzenia lub zniszczenia dokonane przez osoby będące pod opieką Klienta, odpowiedzialność ponosi Klient. Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinien zdjąć biżuterię, zegarek, okulary. Gabinet nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną biżuterię lub akcesoria.

4. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Klienta bez jego nadzoru. 

§ 7.

Zabiegi

1. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Każdy Klient jest informowany o przeciwskazaniach, skutkach ubocznych i zaleceniach pozabiegowych. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i zagrożenia powikłaniami, pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta. 

3. Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, alergiach, stanach zapalanych, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami. 

4. Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje przeniesieniem na Klienta odpowiedzialności za zdrowie i skutki uboczne związane z zabiegiem. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji, pracownicy salonu zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klient zobowiązany jest także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów. 

5. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza gdy Klient cierpi na choroby przewlekłe, Gabinet może wymagać od Klienta przedstawienia zgody lekarza prowadzącego na wykonanie zabiegów.

6. Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu. 

7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenie zabiegu, pracownik może odmówić jego przeprowadzenia. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także, w przypadku, gdy stwierdzi on pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny, zarówno w stosunku do pracownika, jak i obecnych w Gabinecie innych Klientów, oraz gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia Gabinetu.

§ 8.

Dokumentacja i poufność

1. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kratę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

2. Wszystkie zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i objęte poufnością.

3. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w odrębnym formularzu, udostępnianym przy pierwszej wizycie.

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Aga Gabinet Kosmetyczny Agnieszka Wiśniewska ul. Łąkowa 73 05-822 Milanówek 
 2. Udział w Programie lojalnościowym jest dobrowolny
 3. Za każde wydane 5 zł na usługi kosmetyczne, lub za każde wydane 20 zł na zakupy w Gabinecie klient otrzymuje 1 punkt. 
 4. Klient gromadzi punkty za usługi lub zakupy, które zapisywane są w karcie klienta. 
 5. Punkty naliczane są maksymalnie przez 1 rok kalendarzowy (zawsze od 1 stycznia do 31 grudnia).
 6. Karta klienta zakłada jest bezpłatnie przy pierwszej wizycie w gabinecie.
 7. Zebrane przez klienta punkty nie mogą być przekazywane na osoby trzecie
 8. Za zakupione Bony, Vouchery, Pakiety zabiegowe punkty naliczane są osobie dokonującej ich zakupu.
 9. Klient po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, upoważniony jest do dokonania ich zmiany na nagrody dostępne w Katalogu Nagród, 
 10. aktualne dostępne nagrody umieszczone są w Katalogu Nagród w zakładce Promocje - Program Lojalnościowy
 11. Wymiana punktów na nagrodę może nastąpić tylko w siedzibie Aga Gabinet Kosmetyczny ul. Łąkowa 73 05-822 Milanówek
 12. Punkty nie są wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 13. Nagrodę za zebrane punkty należy wykorzystać najpóźniej do 2 miesięcy od zakończonego cyklu 12 miesięcy.
 14. Realizacja nagrody za punkty możliwa jest po wcześniejszej rezerwacji wizyty.
 15. Punkty ulegają unieważnieniu w przypadku rezygnacji z nagrody w przypadku braku odwołania wizyty.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w treści Regulaminu oraz w Katalogu Nagród.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Lojalnościowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

§ 12.

Akcja polecania

 1. Organizatorem zniżki dla stałych klientów jest Aga Gabinet Kosmetyczny Agnieszka Wiśniewska ul. Łąkowa 73 05-822 Milanówek. 
 2. Udział w Programie lojalnościowym jest dobrowolny.
 3. Oferta „rabaty lojalnościowe” jest skierowana do osób fizycznych (klientów), które skorzystają minimum z 10 z zabiegów w roku dostępnych w Aga Gabinet Kosmetyczny których wartość minimalna to 190 zł i wyrażą chęć wzięcia w niej udziału  tym samym akceptując ten regulamin, osoby te będą nazywane stałymi klientami.
 4. Zniżki w dla stałych klientów przyznawane w ofercie "rabaty lojalnościowe " naliczane są jednorazowo przy każdym zabiegu dostępnym w gabinecie jako rabat procentowy od kwoty z cennika.
 5. Rabat procentowy uzależniony jest od czasu stażu klienta:
  1.  5% - powyżej 2 lat,
  2. 10% - od 3 - 5 lat,
  3. 15 % - powyżej 5 lat.
 6. Oferty "rabaty lojalnościowe" nie łączymy z innymi promocjami, wyjątkiem są pakiety zabiegowe - klienci którzy uzyskali najwyższy stopień zniżki procentowej otrzymują dodatkowe 2% upustu, przy zakupie Pakietów Zabiegowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w treści Regulaminu oraz zmiany wartości procentowej naliczanego rabatu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Zniżki dla stałych klientów w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
 1. Organizatorem zniżki dla stałych klientów jest Aga Gabinet Kosmetyczny Agnieszka Wiśniewska ul. Łąkowa 73 05-822 Milanówek.
 2. Udział w Akcja polecania jest dobrowolny.
 3. Oferta skierowana jest do klientów, którzy polecili Aga Gabinet Kosmetyczny osobie która skorzystała z usług i wcześniej nie była klientem gabinetu, 
 4. Klient polecający otrzyma jednorazowy rabat kwotowy za polecenie w wysokości 40 zł, który może zrealizować w Gabinecie, przy zabiegu od 200 zł, oraz w kwocie 20 zł na pełną koloryzację Thuya (rzęsy + brwi).
 5. Przysługujący rabat kwotowy zostanie wpisany do karty klienta polecającego w momencie gdy nowy klient skorzystania z usług w gabinecie oraz powołania się na klienta polecającego podając jego imię i nazwisko. 
 6. Klient polecający może zebrać nieskończoną ilość rabatów, jest ona uzależniona od ilości poleceń. 
 7. Upusty przysługujące w Akcji polecania nie sumują się, jeden upust przysługuje na jeden zabieg.
 8. Oferty Akcja polecania nie łączymy z innymi promocjami, wyjątkiem jest Program lojalnościowy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w treści Regulaminu oraz zmiany wartości kwotowej naliczanego rabatu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcja polecania w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

 

 §11.

Zniżki dla stałych klientów

1. Klienci powinni zgłaszać  reklamację niezwłocznie, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu. Po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.

2. Niepożądane objawy występujące po zabiegu, niedotyczące niezadowolenia z przeprowadzonej usługi, powinny być zgłaszane niezwłocznie. 

3. Wszelkie reklamacje należy składać  w Gabinecie osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem.

4. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie. 

5. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.

6. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zabiegu przez pracownika.

7. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, a także niezastosowanie się do zaleceń pozabiegowych skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu za wykonany zabieg, w jakim szkoda po stronie Klienta nie powstała z winy umyślnej pracownika Gabinetu

8. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczna i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

9. W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu części/całości ceny zabiegu Klientowi lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego, który wykona osoba wyznaczona przez właściciela Gabinetu.

§ 14. 

Standardy obsługi

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługuje przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z należytą starannością o komfort i bezpieczeństwo Klienta.

2. W Gabinecie zapewniamy:

 • bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia
 • zdezynfekowane powierzchnie i sterylne/jednorazowe narzędzia zabiegowe,
 • ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
 • atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
 • pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
 • dowolną formę płatności: gotówka, blik na telefon, przedpłata,
 • pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe

§ 15.

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

§ 16.

Zmiany w Regulaminie

1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej

aga-gabinetkosmetyczny.pl

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2022

 

 

1. Gabinet może wydawać bony, vouchery lub pakiety zabiegowe na określony czas i dla konkretnej osoby. Niewykorzystane bony, vouchery, pakiety zabiegowe zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.

2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu lub vouchera, pakietu zabiegowego po utracie jego ważności.

3. Bony, vouchery, pakiety zabiegowe nie mogą być wymienione na gotówkę.

4. Bony, vouchery, pakiety zabiegowe mogą być wykorzystane wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę, wyjątek stanowią bony, vouchery, pakiety zabiegowe na okaziciela.

5. Bony, vouchery, pakiety zabiegowe nie podlegają zwrotowi.

6. Jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać Klient opiewa na wyższą kwotę niż wartość bonu lub vouchera, Klient może dopłacić pozostałą kwotę.

fb,
istagram,

UMÓW WIZYTĘ

Zadzwoń: +48 695 809 807  lub umów się online:

aga.gabinetkosmetyczny@gmail.com

Łąkowa 73 Milanówek